Jak zjistit a co je ping (Archiv)

   !! článek archivu 11/08. Může být omezena vypovídající hodnota !! Ping (Packet InterNet Groper) = odezva a taky mimo jiné největší nepřítel hráčů on-line games. Jeho hodnota je udávána v milisekundách (ms), tedy v tisícinách sekund. Je závislý na více faktorech, zejména pak na vytížení serveru ke kterému se připojujete, na fyzické vzdálenosti bodu ke kterému se připojujete, na kvalitě spojení, rychlosti připojení apod.

 

   Ping (Packet InterNet Groper) = odezva a taky mimo jiné největší nepřítel hráčů on-line games. Jeho hodnota je udávána v milisekundách (ms), tedy v tisícinách sekund. Je závislý na více faktorech, zejména pak na vytížení serveru ke kterému se připojujete, na fyzické vzdálenosti bodu ke kterému se připojujete, na kvalitě spojení, rychlosti připojení apod.

 

   Cesta packetu určuje ping

   Představte si co se stane mezi tím co kliknete na myši, abyste něco např. ve hře udělali, a tím než se to hra dozví a skutečně se tak stane.

   Informace musí překonat fyzickou vzdálenost k cílovému serveru, tzn. že k němu musí skutečně v tom kabelu jakože dojít a zde jsme limitování rychlostí maximální rychlostí 299 792 km/s. tzn. že pokud byste se připojovali na server vzdálenej od Vás 10 000Km již máme ping zhruba 33ms, do toho je potřeba přičíst x uzlů skrze které musí informace projít, dále čas na spracování konečným serverem a minimální ping při této vzdálenosti v civilní síťi bude tak kolem 100ms za ideálních podmínek, ale ve skutečnosti spíše více. Ping mohou zvýšit také aktivní firewally, chyby v připojení, vadná síťová karta, nebo modem a další problémy v lokálním PC.

 

   Ping a hry

   Pokud se ping dostává k číslu okolo 200ms (0,2s) říká se že hráč tzv. laguje, a protože každá akce ať už se jedná o pohyb nebo cokoliv jiného probíhá vůči druhému hráči se zpožděním 0,2s je obtížné provádět proti lagujícímu hráči nějaké akce a stejně tak pro hráče s vysokým pingem je obtížnější samotnou hru hrát. Záleží na typu hry, např.  u World of Warcraft je normální ping 300 a protože jej mají téměř všichni hráči a charakter samotné hry je koncipován tak, aby ping nemusel být extrémě nízký, nevadí, naopak u stříleček se s tímto pingem hra stává nehratelnou. Pro 3D akce je vhodné mít ping max 50, ideálně však 30 - 40ms (0,03-0,04s) což je hodnota které se poměrně těžko dosahuje, nicméně je to možné a při tomto pingu není mozek schopen detekovat rozdíl mezi akcí a reakcí, jednoduše mozek nedetekuje spoždění. Při Pingu 60ms a více (záleží na jedinci, vycvičený hráč i méně) již rozeznatelné mírné zpoždění. Tzn. že pokud kliknete na myši pro střelbu, můžete zaregistrovat, že výstřel v samotné hře proběhl se zpožděním.

 

   Ping a stahování, internet, surfování

   Zde již není význam nízkého pingu tak velký jako u her, co se surfování na internetu týče, významě otravovat by Vás ping začal až při hodnotách 2000ms (2s) a více. Při downloadu dat je ping prakticky bezpředmětná záležitost.

 

   Ping a druhy internetu

   Kvalita internetu dnes stále vzrůstá a s tím úměrně klesájí odezvy připojení, nicméně jsou různé druhy připojení které mají obecně díky používané technologii odezvy nižší a ty kterí mají odezvy vyšší. Zde to vemem jen velmi všeobecně a tedy: Nejnižší pingy lze očekávat u kabelového připojení, u připojení ADSL apod. Horší pingy u bezdrátových připojení jako Wi-Fi, nebo internety od mobilních operátorů. Připojení jako pevná linka, dosahuje tak nízkých rychlostí, že ping u nich je velmi vysoký.

 

   Jak zjistit ping k serveru

   Ke zjištění odezvy k serveru slouží zákaldní příkaz PING. Tento příkaz doslovně ověřuje dostupnost a kvalitu připojení počítačů v rámci protokolu TCP/IP. Abyste příkaz mohli použít, potřebujete znát název serveru, enbo IP adresu serveru se kterým chcete spojení testovat, pokud jej znáte spusťte příkazový řádek "START/Programy/příslušenství/příkazový řádek" nebo "START/Spustit a do pole vepsat cmd.exe nebo jen cmd." a napište ping a název serveru. např: ping seznam.cz. Po odentrování budou na server odeslány defaultně 4 pakety na které bude odpovídáno. Při ideálním připojení by hodnota odezvy měla být co nejnižší a na všechny odeslané pakety by mělo být reagováno, pokud se některé ztratily je zde problém a ceste k serveru není úplně čistá.

Ukazka prikazu ping

   Parametry (převzato z MS Windows server 2003 TechCenter)

-t  - Určuje, že příkaz ping má pokračovat v odesílání zpráv požadavku odezvy, dokud nebude přerušen. Chcete-li odesílání zpráv přerušit a zobrazit statistické údaje, stiskněte kombinaci kláves CTRL+BREAK. Chcete-li přerušit odesílání zpráv a ukončit práci příkazu ping, stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

-a  - Určuje, že pro cílovou adresu IP má být prováděn zpětný překlad názvů. V případě úspěšného provedení příkaz ping zobrazí odpovídající název hostitele.

-n Počet - Určuje počet odeslaných zpráv požadavku odezvy. Výchozí hodnota je 4.

-l Velikost - Určuje počet bajtů datového pole v odeslaných zprávách požadavku odezvy. Výchozí hodnota je 32. Maximální hodnota parametru Velikost je 65527.

-f  - Určuje, že zprávy s požadavkem na odezvu jsou odesílány s příznakem Nefragmentovat v hlavičce nastaveným na hodnotu 1 (k dispozici pouze v protokolu IPv4). Zprávu s požadavkem na odezvu nemohou směrovače na cestě k cíli fragmentovat. Tento parametr vám může pomoci při odstraňování potíží s jednotkami PMTU (Path Maximum Transmission Unit).

-i Doba_života - Určuje hodnotu pole TTL v záhlaví IP odeslaných zpráv požadavku odezvy. Výchozí hodnotu pole TTL určuje hostitel. Maximální hodnota parametru Doba_života je 255.

-v Typ_služby - Určuje hodnotu pole TOS (Type of Service) v hlavičce protokolu IP odeslaných zpráv s požadavkem na odezvu (k dispozici pouze v protokolu IPv4). Výchozí hodnota je 0. Parametr Typ služby může nabývat desítkových hodnot od 0 do 255.

-r Počet - Určuje, že má být použita možnost Záznam trasy v záhlaví IP, která zaznamená trasu zprávy požadavku odezvy a odpovídající zprávy Odpověď echa (k dispozici pouze v protokolu IPv4). Každému směrování na trase odpovídá jedna položka možnosti Záznam trasy. Pokud je to možné, použijte hodnotu parametru Počet větší nebo rovnou počtu směrování na trase mezi zdrojem a cílem. Minimální hodnota parametru Počet je 1, maximální 9.

-s Počet - Určuje, že má být použita možnost Časové razítko Internetu v záhlaví IP, která zaznamená okamžik přijetí požadavku odezvy a odpovídající zprávy Odpověď echa jednotlivými směrovači. Minimální hodnota parametru Počet je 1, maximální 4. Tento parametr je povinný pro cílové místní adresy v rámci propojení.

-j Seznam_hostitelů - Určuje, že zprávy požadavku odezvy použijí možnost Volného režimu v hlavičce protokolu IP s množinou mezilehlých cílových umístění uvedených v Seznamu_hostitelů (k dispozici pouze v protokolu IPv4). U směrování ve volném režimu lze následné prostřední cíle oddělit jedním nebo více směrovači. Maximální počet adres nebo názvů v seznamu hostitelů je 9. Seznam hostitelů je sada adres IP (pomocí čísel v desítkové soustavě oddělených tečkami) oddělených mezerami.

-k Seznam_hostitelů - Určuje, že zprávy požadavku odezvy použijí možnost Striktního režimu v hlavičce protokolu IP s množinou mezilehlých cílových umístění uvedených v Seznamu_hostitelů (k dispozici pouze v protokolu IPv4). V případě pevného režimu směrování musí být následující postupný cíl vždy přímo dosažitelný (musí se jednat o sousední směrovač rozhraní aktuálního směrovače). Maximální počet adres nebo názvů v seznamu hostitelů je 9. Seznam hostitelů je sada adres IP (pomocí čísel v desítkové soustavě oddělených tečkami) oddělených mezerami.

-w Časový_limit - Určuje v milisekundách dobu čekání na zprávu Odpověď echa odpovídající dané zprávě požadavku odezvy. Není-li zpráva Odpověď echa přijata v daném časovém intervalu, zobrazí se chybová zpráva Vypršel časový limit žádosti. Výchozí interval je 4 000 (4 sekundy).

    Podporuji:                                                                                                               A tesim se:
    BOINC   Happy Eund (zeleny sport)   EU Fuck You
Copyright ©2008-2017 i-skladka.cz All Rights Reserved. Contact: i-skladka@tiscali.cz. Basic template by RocketTheme
i-skladka run an open source CMS system Joomla! | | Compatible with:
FirefoxIE 11SafariOperaGoogle Chrome